Informacja Prezydenta Miasta

Autor: redakcja UMJG

4.12.2020 - 8:39

Informacja Prezydenta Miasta

Wokół problemów z gospodarką odpadami narosło wiele mitów, informacji nieprecyzyjnych i całkiem nieprawdziwych – niezbędnym jest wyjaśnienie całej sprawy, tym bardziej, że będzie wdrażany inny system rozliczeń, w miejsce obecnie stosowanego.

Sprawą najbardziej istotną jest podkreślenie, że:

1. W świetle obowiązujących przepisów, wdrożonych przez Rząd po ustawach Sejmu samorząd lokalny jest wyłącznie wykonawcą działań wynikających z ustawy i w zasadzie nie ma wpływu na regulacje cenowe, bowiem wszystkie koszty składowania, recyklingu, opłat za wykorzystanie środowiska i in. są określane poza gminą

2. Opłaty, które samorząd pobiera od mieszkańców służą w całości gospodarce „śmieciowej” i są w 100% na nią przeznaczane. Samorząd nie może zbierać więcej pieniędzy, niż jest to bezwzględnie potrzebne na organizację zbiórki odpadów, ale też nie może dopłacać z innych pieniędzy budżetowych na to zadanie. Wynika to wprost z ustawy Sejmu.

Samorząd tez nie ma wpływu na kształtowanie cen składowania, recyklingu, wysokości opłat za rozmaite frakcje odpadów, czy opłaty za wykorzystywanie środowiska. Gestorzy tych działań podnoszą te ceny nie tylko bez konsultacji, ale nawet bez uprzedzenia samorządów, które zmuszone są do ich akceptowania. Ustawy Sejmu i decyzja Rządu tworzą taką sytuację.

Samorząd ma do wyboru kilka sposobów naliczania wysokości opłat od mieszkańców, w przeliczeniu m.in.: (1) za 1 m powierzchni zajmowanego mieszkania, (2) za 1 osobę zamieszkałą w konkretnym lokalu, (3) za 1 m sześc. wody zużywanej w konkretnym lokalu. Ustawa dopuszcza łączenie metod.

Żaden z systemów nie jest idealny, do tej pory w Jeleniej Górze stosowaliśmy metodę (2), która jednak umożliwia uchylanie się od opłat nierzetelnych mieszkańców, nie zgłaszających osób zamieszkałych, bądź zgłaszających mniejszą ich liczbę. W przypadku wynajmu lokalu przez osoby trzecie nie ma instrumentów prawnych, by zweryfikować oświadczenie o zamieszkiwaniu, bądź niezamieszkiwaniu lokalu.

Chcąc uszanować rzetelnych płatników, a ujawnić fakt zamieszkiwania lokalu, pomimo braku takiego oświadczenia samorząd Jeleniej Góry przyjął, że optymalnym w obecnych warunkach rozwiązaniem będzie powiązanie wysokości opłaty z ilością zużytej wody (opcja 3), najczęściej dokumentowanej przez licznik. W naszym przypadku, podobnie jak w wielu badanych będzie to opcja mieszana, bowiem w świetle obowiązujących przepisów i praktyk tylko taka w obecnej sytuacji spełnia swoje zadanie w sposób w miarę optymalny.

Decyzję tę podjęto w wyniku analizy dobrych praktyk innych miejscowości, analizy rynku, konsultacji środowiskowych. Do podobnych rozwiązań dochodzi także część innych samorządów, również ościennych i wdrożyło (lub będzie wdrażać) tę metodę – w formule „czystej”, bądź mieszanej. Tę drugą opcję przyjęto w projekcie Jeleniej Góry. Gminy najczęściej określają swoje nowe stawki na wysokości maksymalnie dopuszczanej przez ustawę, bądź bliskiej stawkom maksymalnym. Jedna z gmin sąsiednich m.in. określiła, że przelicznik wysokości opłaty będzie wynosił 12,7 zł za 1 m sześc. zużytej wody, lub 36 zł/osobę zamieszkałą.

W Jeleniej Górze, chcąc chronić interesy mieszkańców zdecydowano się na weryfikację niektórych działań w procesie zbiórki odpadów, a tym samym pomniejszyć koszty tej operacji, już i tak obiektywnie wyższe ze względu na specyficzny kształt granic Jeleniej Góry (prawie 40 km długości ma miasto) i związane z tym relatywnie dłuższe drogi pojazdów zbierających odpady.

Zmniejszenie częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów pozwoliło na obniżenie kosztów, nie tylko przez oszczędności w transporcie, ale także zmniejszenie o kilka etatów w firmie prowadzącej tę działalność.

W tej sytuacji projekt przewiduje, że wysokość opłaty obowiązującej mieszkańców Jeleniej Góry będzie ustalona na:

- 10,80 zł/ m sześć zużytej wody w przypadku zabudowy wielorodzinnej (od 4 mieszkań w budynku)

- 35 zł/osobę w przypadku zabudowy jednorodzinnej (do 3 mieszkań w budynku włącznie)

System mieszany – jeśli nawet nie jest idealny - to w obecnych warunkach optymalnie oddaje rozkład kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów.