jg Karr

Autor: redakcja UMJG

16.9.2020 - 13:42

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - II nabór wniosków na wymianę źródeł

Ze środków ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego 29 września rozpocznie II nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła. Projekt realizowany będzie w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji 

 

Kwota alokacji wynosi: 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100)

Nabór rozpocznie się w dniu 29.09.2020r. (wtorek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu gdy wartość grantów przekroczy 120% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w II naborze.

Dokumentacja do pobrania:

http://karr.pl/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-modernizacje-zrodel-ciepla-na-obszarze-aglomeracji-jeleniogorskiej/

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

 1. Formularz zgłoszeniowy należy:

 • wypełnić elektronicznie i podpisać odręcznie

lub

 • wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.

 1. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.

 2. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *pdf lub *jpg jako Załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.

Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.

 1. Adres e-mail będzie aktywny 29.09.2020r. od godziny 13:00:00.

 2. O zakwalifikowaniu się do projektu, Grantodawca poinformuje Grantobiorcę mailowo.

 3. Po zawiadomieniu przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz
  z Załącznikami.

 4. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej
  w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła  na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ  Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy"