Rozpoczęła się LXII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Autor: redakcja UMJG

7.2.2023 - 9:06

Rozpoczęła się LXII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

PORZĄDEK OBRAD
LXII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w dniu 7 lutego 2023 r. godz. 9:00
w Ratuszu w sali nr 15

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023 – 2043 – druk nr 610.2023
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok – druk nr 611.2023
7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej, ustalenia wysokości
stawek i zasad jej poboru w drodze inkasa – druk nr 594.2023
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Miasta Jelenia
Góra w spółce „Studio BO! spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Siedlęcinie
– druk nr 590.2023

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu przy ul. Cervi w Jeleniej Górze – druk nr 591.2023

10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jelenia Góra, udostępnionych dla operato-
rów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk

nr 592.2023

11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekrocze-
nie uprawnia do otrzymania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego w ramach wielolet-
niego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w czasie obowiązy-
wania programu – druk nr 593.2023

12. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprze-
kroczenie uprawnia do otrzymania pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub

żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023, w czasie obowiązywania programu – druk nr 609.2023
13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz Dzien-
nym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze – druk nr 596.2023

14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami oraz planu współpracy z interesariuszami Miasta Jelenia Góra – druk

nr 595.2023

15. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Jeleniej Góry – druk nr 597.2023

16. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadni-
ków w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

oraz odbierania odpadów komunalnych – druk nr 598.2023

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomię-
dzy Gminą Jelenia Góra a Skarbem Państwa – druk nr 599.2023

18. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok – druk nr
600.2023
19. Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry –
druk nr 608.2023
20. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 601.2023
21. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 602.2023

22. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 603.2023
23. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 604.2023
24. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 605.2023
25. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 606.2023
26. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 607.2023
27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy Rady Miejskiej w 2022 roku.
28. Sprawy różne:
a) sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2022 rok,
b) plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2023 rok.
29. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja na żywo: