Łabędzie.

Autor: redakcja UMJG

20.4.2021 - 15:25

Trwa okres lęgowy ptaków

Prezydent Miasta Jeleniej Góry przypomina, że od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków.

Większość ptaków dziko występujących na terytorium Polski objęta jest ochroną gatunkową, na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje szereg zakazów, m.in.:

1. umyślnego zabijania;

2. umyślnego okaleczania lub chwytania;

3. umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;

4. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;

5. umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;

6. umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Naruszanie zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny, zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Prosimy zatem mieszkańców Jeleniej Góry o niezwłoczne alarmowanie Straży Miejskiej w przypadkach ingerencji w miejsca gniazdowania ptaków. Telefon do dyżurnego: 75 75 251 62.