Informacja o wsparciu MŚP Oraz Dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim unijny program wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w postaci grantów na doradztwo.

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów (w formie refundacji).

Poziom dofinansowania wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu to 12.000 zł.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT “GRANTÓW NA DORADZTWO DLA MŚP: https://frw.pl/nowa-era-biznesu-doradztwo-dla-msp-z-aglomeracji-jeleniogorskiej/

 

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa?

 

 

 

Praktyczne przykłady działań doradczych?

 

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;
 • doradztwa marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

 

Na co postawić?

 • SOCIAL MEDIA-  Oficjalne konta i kampanie reklamowe na portalach:

 •  Facebook, Twitter, Instagram, YouTubeGoogle+

 • TWORZENIE, OBSŁUGA, OPTYMALIZACJA I POZYCJONOWANIE STRONY WWW

 • AUDYT KOMUNIKACYJNY

 • CONTENT MARKETING

 • EMAIL-MARKETING

 • PUBLIC RELATIONS i BRANŻOWE TEKSTY POZYCJONUJĄCE

 • OPTYMALIZACJA, PROWADZENIA I REDAKCJI STRONY WWW

 • RODO

 

Decyzja o przyznaniu grantu w 7 dni jeśli złożysz wniosek do końca września 2018 roku!

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim projekt „Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,

 • kobiety,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

Więcej na temat programu “Mikropożyczka”: https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

 

Co oferujemy naszym klientom?

 • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki

 • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki

 • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)

 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)

 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego

 • minimum formalności

 • krótki czas rozpatrzenia wniosku       

 

 

 

Kalendarz FB