Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Tytuł projektu: Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Klasyfikacja projektu: Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2021-02-28

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 3 114 449,55 zł

Kwota dofinansowania: 2 954 559,55 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 5 szkół podstawowych (SP2,SP3, SP6,SP7,SP11) i 4 szkół ponadpodstawowych (ILO, IILO, ZSE, ZSEiT) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie III.2019-II.2021 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

  • wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów 910u (464K),

  • pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  • poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem zawodowym,

  • doposażenie 9 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i/lub w sprzęt TIK,

  • oraz zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach eduk.) 130 nauczycieli (w tym 101K).

Grupa docelowa: 910 uczniów i 130 nauczycieli z jeleniogórskich szkół.

Regulamin rekrutacji:  pdf, doc 

Harmonogram udzielanego wsparcia 2019/2020

semestr I

SP 2

SP 3

Zajęcia Pana Rafała Kruczkowskiego, które są planowane wpiątek 12:45 – 14:25 – I i II grupa – 2 godziny – s. 116 z powodu choroby nie odbędą się.
24.10 zajęcia u Pani Marioli Kościuczyk nie odbędą się (czwartek 11:45 – 13:15 – 2 godziny)

SP 6

SP 7

Matematyka (zad 2) 5.11 wtorek 13:35 – 14:20 oraz matematyka (zad 1) 6.11 środa 12:45 – 13:30 nie odbędą się.

SP 11

Dnia 5 listopada odwołane będą zajęcia z logopedii, które prowadzi pani Julita Dygnas (L-4)- Zadanie nr 5 poz. 1. 

I LO

W dniu 07 listopada nie odbędą się zajęcia rozwijające z biologii
W dniu 29 października nie odbędą się zajęcia z fizyki z zadania 1. prowadzone przez p. Beatę Michałowską.
W dniach 22 i 24 października nie odbędą się zajęcia z zadania 2:  - język angielski prowadzone przez p. A. Mierzwę  oraz z fizyki w dniu 31 października prowadzone przez p. L. Trębickiego.
W dniach 25-26.10.2019  zajęcia z zadania 1 i 2  z fizyki odbędą się w formie warsztatowej w Janicach.
W dniu 24.10.2019r. nie odbędą się zajęcia rozwijające z fizyki prowadzone przez p. L. Trębickiego (przeniesione na na warsztaty w Janicach).

II LO

W dniach 13 - 15.10.19 zajęcia z matematyki prowadzone przez M. Purzycką są odwołane.
Nie odbędą się zajęcia z matematyki dnia 12.11.19 prowadzone przez M. Purzycką.
Zajęcia z fizyki zaplanowane na dzień 15.11.19 nie odbędą się. Zostaną odpracowane dnia:
07.11.19 o godz. 14.15 - 1 godz.,
21.11.19 o godz. 14.15 - 1 godz.
Dnia 31.10.19 na 8 i 9 godzinie lekcyjnej odbędą się zajęcia z fizyki za 22.11.19.
Dnia 26.10.19 odbędą się zajęcia terenowe prowadzone przez nauczycieli fizyki, biologii, chemii na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Nie odbędą się zajęcia:
1/ j. angielskiego dnia 22 i 25 października 2019 (prowadzone w sali 3b),
2/ geografii dnia 24 października 2019 r.

Zajęcia z biologii, które miały odbyć się dnia 14.10.19 o godz. 14.15 odbędą się dnia 16.10.19 o godz. 13.25.

Dnia 14.10.19 zajęcia nie odbędą się.
Dnia 3.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Bentkowską          o godz. 8.00.
Dnia 4.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Purzycką              o godz. 13.25.
Dnia 4.10.19 odbędą się zajęcia doświadczalne prowadzone przez Z. Czekałę i M. Pajor - Jośko o godz. 15.00 na terenie Jeleniej Góry.
 

ZSE

Nie odbędą się zajęcia zaplanowane na czwartek 31.10. w związku z dniem wolnym od zajęć.
Dnia 7-8.10.2019 zajęcia rozwijające z matematyki (zad. 2) nie odbędą się.

ZSEiT

z powodu lekcji skróconych zostaną zmienione godziny 2 spotkań:
grupa 1G w dniu 29.10.2019 odbędzie zajęcia o godz.: 11:35 - 12:20
grupa 5M w dniu 31.10.2019 odbędzie zajęcia o godz.: 12:45 - 13:30.

 

Zamówienia publiczne:

1. Doposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach zadania

 

Kalendarz FB