Rekrutacja do szkół średnich – ponadpodstawowych w Jeleniej Górze w 2019 roku.

W czwartek 25 lipca br. zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Dolnego Śląska, także i w Jeleniej Górze.

 

 

1) Liczba absolwentów po Gimnazjum w Jeleniej Górze: 586,  absolwentów po SP w jeleniej Górze: 626, dotychczasowy wskaźnik kandydatów do szkół ponadgimnazjalych spoza jeleniej Góry – ok. 50%.

2) Przewidywana liczba miejsc dla uczniów klasach pierwszych w szkołach średnich ponadpodstawowych w zestawieniu z zapotrzebowaniem kandydatów 

a) W klasach ponadpodstawowych:

stan na 10.07.2019

Liczba miejsc

l. oddz.

Liczba kandydatów

Licea ogólnokształcące razem:

504

18

526

Technika razem

840

30

521

Branżowa I stopnia razem

196

6

94

Liceum plastyczne

28

1

18

Razem wszystkich

1568

55

1159

b) W klasach ponadgimnazjalnych:

stan na 10.07.2019

Liczba miejsc

l.oddz.

Liczba kandydatów

Licea ogólnokształcące razem:

504

18

536

Technikum razem:

840

30

479

Branżowa I stopnia razem:

196

7

77

Liceum plastyczne:

28

1

23

 

1568

56

1115

 

c) Struktura szkół w Jeleniej Górze:

Uczniowie pobierają naukę w dziesięciu szkołach podstawowych, dziewięciu szkołach ponadgimnazjalnych (w tym w trzech liceach ogólnokształcących), w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Naukę zakończyły także ostatnie klasy wygaszonych już ostatecznie przez reformę oświaty – gimnazjów. W Jeleniej Górze funkcjonowało ich sześć – dwa samodzielne: Gimnazjum nr 1 włączone w trakcie wygaszania w strukturę SP2, Gimnazjum nr 4 włączone w strukturę SP11 oraz gimnazja w zespołach: Szkół Ogólnokształcących nr 1, Szkół Elektronicznych, Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz w Zespole Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5.

 

d) Ogólne uwarunkowania:

Wskaźnik zabezpieczenia miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych (w tym w liceach ogólnokształcących) jest na tyle dobry, że pozwoli przyjąć wszystkich kandydatów starających się o miejsca w tych szkołach. Wynika to z kilku uwarunkowań. Jednym z nich jest fakt że cztery z sześciu gimnazjów w Jeleniej Górze funkcjonowały nie jako samodzielne lecz w zespołach: Szkół Ogólnokształcących nr 1, Szkół Elektronicznych, Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz w Zespole Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 – stąd wolne miejsca, które pojawiły się w budynkach tych szkół automatycznie zostaną „wypełnione” przez młodzież „podwójnego rocznika”. W ostatnim czasie nie przenoszono a tym samym nie zamykano żadnej ze szkół ponadgimnazjalnych, pomimo tego, że obserwowano znaczny spadek liczby uczniów w kilku z nich. Tegoroczna kilkuosobowa zwyżka kandydatów do liceów (24  LO po SP oraz 32 po Gimnazjum) jest procentowo podobna do zwyżki kandydatów w latach poprzednich. Jest  to najprawdopodobniej grupa uczniów z najniższą średnią ocen na świadectwie i słabszymi wynikami egzaminów po SP lub po Gimnazjum. Siłą rzeczy podobnie jak w poprzednich latach grupa ta trafi do techników lub do szkół branżowych.  Znaczna zwyżka kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida „wchłonięta” zostanie przez I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego i  III Liceum Ogólnokształcące im.. J. Śniadeckiego.

Mimo w miarę korzystnego układu miejsc w szkołach ponadpodstawowych ostatni rok reformy niesie ze sobą jednak w dalszym ciągu szereg niekorzystnych zjawisk. Jednym z nich jest konieczność pracy nauczycieli w kilku szkołach, co nie wiąże pedagoga z placówką, powoduje znaczne straty czasu i energii na przemieszczanie się między placówkami. Zmiana macierzystej placówki przez uczniów a także kumulacja roczników wymusza konieczność adaptacji pomieszczeń a tym samym ponoszone są ponownie dodatkowe wysokie koszty. Z uwagi na pośpieszną realizację nowej podstawy programowej w klasach siódmych i ósmych brak jest pewności co do właściwego poziomu przygotowania absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w kolejnym etapie kształcenia. Dotychczasowy trzyletni etap kształcenia gimnazjalnego został „ściśnięty” w podstawie programowej dla klasy siódmej i ósmej. Sprawne przeprowadzenie założeń reformy w Jeleniej Górze udaje się w wyniku ogromnego zaangażowania i współpracy wszystkich dyrektorów i członków społeczności jeleniogórskich szkół i placówek oświatowych, pracowników Departamentu Edukacji a przede wszystkim wyasygnowanie dodatkowych środków na ten cel przez władze miasta .

Dane po rekrutacji na dz.16 lipca 2019.

Lp.

Liczba uczniów aplikujących

Liczba uczniów, którzy zostali przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym

Liczba uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół

Liczba wolnych miejsc w szkołach

 

Po Gimnazjum

1226

1210

16

160

Po Szkole Podstawowej

1270

1247

23

110

Razem:

2496

2457

39

270

Liczby wolnych miejsc w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych Jeleniej Góry są wykazane na wykazie wolnych miejsc w klasach pierwszych dolnośląskich szkół zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod adresem:

http://edu.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja/

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie odnaleźli jeszcze miejsca w szkole kolejnego etapu kształcenia, mogą to uczynić do 30 sierpnia w rekrutacji uzupełniającej.

Jelenia Góra 26  lipca 2019 r.                   

 

 

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB