kroniki projektów

Jeleniogórska kuźnia kompetencji. RPDS.10.02.03-02-0014/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

Klasyfikacja projektu: 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja. 1.3 Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ.

1.5 Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2019-06-30

Całkowita wartość projektu: 2 512 437,20 zł

Kwota dofinansowania: 2 376 828,20 zł

Opis projektu:

Cel: Podniesienie poziomu edukacji, w tym komp. kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacji u 692 uczniów (w tym 346 dziewcząt) z 7 szkół podstawowych (w tym 1 szkołę podstawową w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) w woj. dolnośląskim (m. Jelenia Góra), poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalnych oraz wyposażenie 7 szkolnych pracowni, a także podwyższenie kompetencji 102 nauczycieli (86 K, 16 M) z 7 szkół podstawowych biorących udział w projekcie.

Szkoły objęte wsparciem: SP nr 7, SP nr 8, SP nr 13, SP nr 15, SP nr 2, SP nr 3,SOS-W

Kryptonim „Krokus” – czyli III edycja Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych

22

Po raz trzeci, w dniach 10- 12 kwietnia 2019 r., na terenie Powiatu Jeleniogórskiego odbyły się Międzynarodowe Manewry Ratownicze w ramach projektu unijnego " Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" realizowane wspólnie przez Miasto Jelenia Góra z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Ponownie przedstawiciele Państwowych jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski oraz Republiki Czeskiej ćwiczyli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnorodnych sytuacjach. Podczas pierwszego dnia Manewrów, odbyły się nocne ćwiczenia, gdzie zgłoszeni uczestnicy musieli zmierzyć się ze zdarzeniem mnogim, w tym przypadku był to wypadek komunikacyjny 3 pojazdów. Na drugi dzień Manewrów najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie Miasta Jelenia Góra. W Times Gates- Bramach Czasu scenariusz zdarzenia zakładał wybuch niewybuchu, gdzie w strefie eksplozji znajdował się saper, który rozminowywał teren podziemi. Głównym zadaniem ratowników było rozebranie sapera z kombinezonu przeciwwybuchowego i udzielenia mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnym istotnym ćwiczeniem było udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzenia termicznego i chemicznego, ratownicy działali na terenie Escape Room w Jeleniej Górze. Ratownicy mogli sprawdzić swoje umiejętności również w sytuacjach udaru mózgu u poszkodowanego, zawału serca, złamań nogi czy obojczyka, udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy również w przypadku rany postrzałowej jak i śpiączki hipoglikemicznej. Ćwiczenia nie tylko podnoszą kwalifikacje ratowników, ale integrują i uczą współdziałania polskich i czeskich partnerów projektu.  Kolejne Międzynarodowe Manewry Ratownicze planowane są w dniach 2-4 października 2019 r. wcześniej polscy i czescy przedstawiciele Partnerów projektu, jako zespół roboczy spotkają się we wrześniu w Jeleniej Górze, gdzie omówią  założenia do scenariusza kolejnych manewrów. 

Projekt Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Projekt pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze" - dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

 

 

Projekt Zintegrowani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

 

 

Tytuł projektu: „Zintegrowani”

 

 

Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. - Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1. - Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

9.1. A - drugi typ operacji

 Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

 • Wartość całkowita - 605.588,00 zł;

 • Wartość dofinansowania – 545.708, 00 zł.

 

Zakres projektu: rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu i na rynku pracy, uczniów od lat 12 i absolwentów z dwóch lat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie do samodzielnego i sprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym. Dofinansowanie, w ramach projektu, będzie przeznaczone na:

 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

 • kursy i szkolenia oraz zajęcia o różnorodnych celach w 6 osobowych grupach, zgodnie z poniższą charakterystyką;

 • 1-dniowe zajęcia wyjazdowe celem uczestnictwa w wydarzeniach społeczno – kulturalnych;

 • wyżywienie uczestników projektu;

 • zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań przewidzianych w niniejszym projekcie;

 • wyposażenie pracowni zajęciowych, takich jak m. in. do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego i autoprezentacji;

 • wynagrodzenia kadry pedagogicznej;

 • transport uczestników projektu.

 

Przewidziane w projekcie zajęcia w 6 osobowych grupach mają następujący charakter:

 • specjalistycznego doradztwa zawodowego;

 • treningu umiejętności społecznych i podniesienie kompetencji (w zakresie: autoprezentacji i budowania relacji w grupie, prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania własnym budżetem oraz efektywnego spędzania czasu wolnego);

 • terapeutyczny (m. in. poprzez zajęcia muzyczne i teatralne, zooterapię i floroterapię z elementami fotografii),

 • praktyczno-poznawczy (zajęcia w zakładach pracy i instytucjach publicznych).

Etap realizacji projektu:

 1. W dniu 29.07.2017 roku Gmina Jelenia Góra podpisała (wraz z Województwem Dolnośląskim i 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego) List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Zintegrowani”, w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01.-IP.02-02-262/17.

 2. W dniu 10.05.2018 roku Gmina Jelenia Góra podpisała umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Zintegrowani”.

 3. W styczniu 2019 roku rozpoczęły się zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jeleniej Górze.

 

Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie...

Miasto Jelenia Góra w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020, Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie planowane założenia na rok 2018. Dwa najważniejsze zakupy jakimi były średni wielospecjalistyczny samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4, do usuwania skutków klęsk żywiołowych na podwoziu SCANIA P 360 oraz  specjalistyczny samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych – Renault Trafic, wykorzystywane są obecnie do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Jelenia Góra oraz osobom przebywającym czasowo na terenie miasta. Samochód specjalistyczny został  wyposażony w sprzęt niezbędny do działania  w sytuacjach kryzysowych między innymi w  agregat prądotwórczy o mocy min. 2,0 kW oraz zestaw 2 najaśnic LED,  torbę medyczną do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zestaw do segregacji osób poszkodowanych w wypadkach masowych - zestaw TRIAGE. Nowo zakupiony sprzęt wykorzystywany był również podczas II edycji Miedzynarodowych Manewrów Ratowniczych, w których uczestniczyli przedstawiciele służb ze strony polskiej oraz czeskiej.

 
Wymiana doświadczeń i wiedzy oraz wzajemna miedzynarodowa pomoc przy rozwiązywaniu problemów sprawdziła się nie tylko podczas Miedzynarodowych Manewrów Ratowniczych ale i w czasie realnej akcji, która miała miejsce 17 listopada 2018 r. podczas pożaru lasu w Karkonoszach. Wspólne ćwiczenia służb polskich i czeskich pozwalają na  poszerzenie horyzontów oraz zgrywanie się służb, aby własnie podczas realnego zagrożenia umiejetnie ze sobą współpracować.
W ramach prowadzonego projektu aktualnie trwają uzgodnienia odnośnie zatwierdzenia wspólnego planu ratowniczego polsko – czeskiego  do zabezpieczenia  pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Plan ratowniczy jest dokumentem zawierającym procedury odnośnie pomocy w sytuacji kryzysowej mającej miejsce na pograniczu, oraz odnajdziemy w nim baze sił i środków jednostek pożarniczych i służb zarządzania kryzysowego. 
 
W dniu 10 grudnia odbędzie się spotkanie podsumuwujace działania wszystkich partnerów projektu oraz omówienie  zadań zrealizowanych w 2018 r. Będą również sprecyzowane kwestie realizacji planowanych ćwiczeń, szkoleń oraz inwestycji w następnym roku. W 2019 roku Miasto Jelenia Góra  w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” bedzie realizowało bardzo ważną inwestycję jaką będzie zakup i montaż  hydrologicznych stacji pomiarowych wraz ze stacją bazową, które będą stale monitorowały stan wód na rzekach i pomogą  ostrzegać mieszkańców Miasta Jelenia Góra przed zagrożeniami. Będą też zakupy doposażenia osobistego członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Jeleniej Góry oraz zakup specjalistycznego wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do samochodu pożarniczego.
Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. i ostatni rok zapowiada się  równie pracowicie i ciekawie  pod względem zaplanowanych do realizacji zadań, o których więcej informacji będziemy przekazywać   w następnych publikacjach.
Współpraca służb polsko-czeskich ma znacznie szerszy wymiar niż tylko realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym. Pozwala na integracje międzynarodową i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, a także wypiera jakiekolwiek podziały narodowościowe i bariery  językowe, wspiera nawiązywanie przyjaźni ponad granice państw, zbliża ludzi i otwiera nowe perspektywy. 
 

Druga Edycja Manewrów - 2018 p.k URAN

W dniach 03-05.10.2018r. na terenie powiatu jeleniogórskiego odbędą się XXVI Międzynarodowe Manewry Ratowniczep.k. „URAN”. W manewrach uczestniczyć będą zespoły ratownicze głównie z województwa dolnośląskiego. Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w warsztatach ratowniczych uczestniczyć będą także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, Grupa Interwencyjna Służby Więziennej oraz funkcjonariusze Policji. Manewry mają wymiar międzynarodowy ponieważ uczestniczyć w nich będą także strażacy z Republiki Czeskiej. Manewry realizowane będą w ramach projektu unijnego „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze Środkow Europejskiegi Funduszu Rozwoju Regionalneg w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

W pierwszym dniu manewrów (środa 03.10.2018r. ) zaplanowano dwugodzinną sesję wykładową, na której omówione zostaną zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w czasie zdarzeń z materiałami promieniotwórczymi oraz informacje dotyczące defibrylatorów AED. W godzinach 21.00-1.00 zaplanowano działania praktyczne w okolicach Wilczej Poręby w Karpaczu. Zespoły ratownicze będą udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy w wypadku komunikacyjnym z trzema osobami poszkodowanymi. Kolejne z zadań obejmować będzie pomoc osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Czynności ratownicze prowadzone będą z wykorzystaniem defibrylatorów treningowych AED. Ostatnie z zadań w środę będzie obejmować pomoc osobie, u której wystąpił masywny krwotok z uszkodzonej tętnicy udowej.

Drugi dzień manewrów (czwartek 04.10.2018r.) obejmie 5 zadań, z których 3 zlokalizowane będą w kowarskiej kopalni. Ratownicy będą udzielali osobie z atakiem astmy, osobie z chorobą popromienną oraz turyście, który doznał złamania obojczyka wskutek upadku. Pozostałe 2 zadania odbędą się w Ścięgnach i będą związane z różnym sposobami udrażniania dróg oddechowych oraz postępowaniem w przypadków osób z poparzeniami.

W trzecim dniu manewrów (piątek 05.10.2018r.) zaplanowano 3 zadania. Na Górze Grodna w Sosnówce ratownicy będą mieli do czynienia z urazem czaszkowo-mózgowym po upadku z wysokości. Na Górze Witosza w Staniszowie osoba dozna złamania kości udowej. Ostatnim zadanie związane będzie z ratownictwem technicznym i odbędzie się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze.

Międzynarodowe Manewry Ratownicze

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. Miasto Jelenia Góra wraz z Komendą Miejską  Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze organizowało Międzynarodowe Manewry Ratownicze w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich  i Karkonoszy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Scenariusz manewrów został opracowany podczas spotkania zespołu roboczego projektu w Jeleniej Górze, które odbyło się 12 kwietnia 2018 r. Po oficjalnym otwarciu manewrów przez Pana Jerzego Łużniaka Zastępcę Prezydenta Miasta Jelenia Góra  oraz   Pana bryg. mgr inż. Radosława Fijołka Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, rozpoczął się panel naukowy. Następnie o godzinie 21.00 rozpoczęły  się nocne manewry, gdzie zgłoszone zespoły składające się z zawodowych oraz ochotniczych członków straży pożarnej z Polski oraz Republiki Czeskiej, mogły sprawdzić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku podtopienia, upadku z wysokości  czy wypadku komunikacyjnego.  W ramach ćwiczeń, 14 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze miejsce miało upozorowane masowe zdarzenie w postaci ataku terrorystycznego. Do działań wkroczył oddział antyterrorystyczny oraz pirotechnicy.

W kolejnym dniu Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych uczestnicy przeszkoleni zostali między innymi z odbierania porodu w trudnych warunkach polowych, udzielania pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn,  urazów klatki piersiowej, brzucha i  urazów czaszkowo-mózgowych. Celem cyklicznych manewrów jest wymiana doświadczeń ze strony Polskiej oraz Czeskiej, zacieśnianie transgranicznej współprac jak i przećwiczenie sytuacji prowadzenia wspólnej akcji.

Kolejne Międzynarodowe Manewry Ratownicze planowane są w dniach 3-5 października 2018 r, wcześniej polscy i czescy przedstawiciele Partnerów projektu, jako zespół roboczy spotkają się we wrześniu w Jeleniej Górze, gdzie omówią  założenia do scenariusza kolejnych manewrów.

11

Bezpieczne Pogranicze

22

BEZPIECZNIEJSZE POGRANICZE

„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” to nazwa projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020. Całkowita wartość projektu, realizowanego przez Miasto Jelenia Góra, Powiat Jeleniogórski wspólnie z czeskim Partnerem wiodącym -Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, wynosi 952.356,72 € , z czego  85 % pochodzi ze środków Unii Europejskiej, pozostałe 15 % z budżetów własnych partnerów.  Celem projektu  jest podniesienie transgranicznej gotowości służb, wzmocnienie i uzupełnienie wyposażenia sprzętowego, środków ochrony osobistej strażaków oraz zwiększenie poziomu wyszkolenia poprzez organizowanie cyklicznych edycji Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych. Pierwsze Manewry odbędą się w dniach od 13 do 15 czerwca bieżącego roku. Organizatorem jest Miasto Jelenia Góra.  Manewry będą  prowadzone w realnych warunkach z wykorzystaniem fachowego sprzętu i udziałem zarówno polskich jak i czeskich służb ratowniczych.

W ramach projektu dnia 19 maja 2018 r. Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze otrzyma średni wielospecjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4, do usuwania skutków klęsk żywiołowych na podwoziu SCANIA P 360. Samochód posiada silnik o mocy 360 KM, który napędza także autopompę pożarniczą o wydajności 3600 l/min przy ciśnieniu 8 bar, zbiornik wody o pojemności 3000 litórw, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów, wyciągarkę linową o uciągu 80 kN i długości liny 30 metrów. W samochodzie znajduje się także wyposażenie do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – defibrylator AED, torba medyczna PSP-R1 oraz zestaw do segregacji poszkodowanych. 

 W najbliższych dniach również Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra  otrzyma specjalistyczny samochód wielozadaniowy do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych. 

Kluczową kwestią wzmocnienia bezpieczeństwa  transgranicznego i ochrony przeciwpowodziowej jest planowany zakup w 2019 roku hydrologicznych stacji pomiarowych do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich, które będą uzupełnieniem funkcjonującego już częściowo systemu monitoringu i ostrzegania o zagrożeniach.

Najważniejszą grupą docelową projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” są mieszkańcy i turyści przygranicznego obszaru polsko-czeskiego. Dla nich właśnie służby ratownicze modernizują swój sprzęt, podnoszą kwalifikacje i  wymieniają się doświadczeniami tak aby każdy  czuł się tu coraz bezpieczniej.

 

Mechanik galeria z wykorzystania doposażenia - oprogramowania obrabiarek CNC.

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Galeria:

 

Mechanik galeria z wykorzystania doposażenia - Corel

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Subscribe to RSS - kroniki projektów

 

Kalendarz FB