Rozpoczęła się Sesja Absolutoryjna Miasta Jelenia Góra

Autor: redakcja UMJG

22.6.2022 - 9:16

Rozpoczęła się Sesja Absolutoryjna Miasta Jelenia Góra

Rozpoczęła się Sesja Absolutoryjna Miasta Jelenia Góra. 

Transmisja na żywo

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Raport o stanie gminy za rok 2021 – druk nr S47.2022
a) prezentacja Raportu o stanie gminy za 2021 rok,
b) debata z udziałem radnych i mieszkańców,
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry wotum zaufania –
druk nr 502.2022
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra, sprawozdania
finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra za 2021 rok -
druk nr S45.2022 i S48.2022:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2021 rok,
b) sprawozdanie finansowe Miasta Jelenia Góra za 2021 rok,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra za 2021 rok,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jelenia
Góra za 2021 rok,
e) opinie komisji stałych i klubów radnych,
f) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
h) dyskusja.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2021 rok – druk nr 500.2022
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok – druk nr 501.2022
10. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.